1 2 3

НачалоНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


01/12/2017

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД 07-1064/30.10.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – държавна собственост, находящи се в землището на с. Копаница, ЕКАТТЕ 38460, общ. Радомир, обл. Перник, представляващи: ПИ № 046019, с площ 406,005 дка и ПИ № 047001, с площ 4,317 дка, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Радомир”.

Имотите се отдават под наем за косене и пашуване на пасищни селскостопански животни.

   Началната годишна наемна цена, под която участниците в търга не могат да оферират е определена съгласно заповед № РД 49-258/19.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

   За ПИ № 046019 - в размер на 3 186,00 (три хиляди осемстотин и шестнадесет) лева без ДДС;

   За ПИ № 047001 - в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева без ДДС.

        Място за закупуване на тръжна документация: в деловодството на ТП „ДГС Радомир”, с адрес: гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник, ул. „Цар Освободител” № 4, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 100,00 (сто) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Радомир” или по банков път по сметка: в „СИБАНК” ЕАД: IBAN: BG34BUIB98881029753000,  BIC: BUIBBGSF, в срок до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС Радомир” всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

       Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на  ТП „ДГС Радомир”.

      До участие в търга се допускат както физически, така и юридически лица, които:

1.  не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

2. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3.  не се намират  в производство по ликвидация; 

4. нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. нямат изискуеми парични задължения към „Югозапдно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград /ЮЗДП ДП/ – централно управление и териториалните му поделения;

      6. не са свързани лица с директорите на ЮЗДП ДП и ТП „ДГС Радомир”  или със служители на ръководни длъжности в ЦУ на ЮЗДП ДП, и в ТП „ДГС Радомир” по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

7. извършили са оглед на имотите и са съгласни със специфичните условия към участниците в търга.

8. отговарят на условията, посочени в чл. 43а, ал. 1 от Закона за горите, а именно:

а) са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

б) животновъдните обекти са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

в) животновъдните обекти са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, предмет на търга;

9. притежават минимум 1 (една) животинска единица по смисъла на § 2з от ДР на ЗСПЗЗ за 20 дка площ.

Търгът ще се проведе на 08.01.2018 г. от 10:00 часа в административната сградата на ТП „ДГС Радомир”.

В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 29.01.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Радомир”. Оглед на имотите, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 8:30 часа до 16:00 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.