1 2 3

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Радомир - Дата на обявата: 26.05.2020
Преписка ID: 02724-2020-0026 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Охрана с помощта на СОТ в обекти на ТП „ДГС Радомир