1 2 3

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Радомир
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Радомир“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2021 г.
Анализ на положителни и отрицателни въздействия от горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Радомир“ през 2020 г.
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Радомир"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Радомир“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Радомир
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Радомир
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Радомир
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Радомир
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Радомир“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Радомир срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности